INFORMACJE O SPÓŁCE

 1. Zespół Biegłych Rewidentów "FK EKSPERT" Wiśniewski, Hyla - Spółka partnerska ma swoją siedzibę w Tarnobrzegu, przy ul. Wyspiańskiego 13 lok. 5CD

   tel./fax. (15) 823 46 58
 2. Spółka jest reprezentowana przez partnerów:

   Kazimierz Wiśniewski biegły rewident, nr ewid. 6272
   Maria Hyla biegła rewident, nr ewid. 1266

 3. Spółka została utworzona w dniu 3 lipca 2013r. i wpisana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000471116.

 4. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów w Warszawie wpisała Spółkę na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3864

 5. Przedmiotem działalności Spółki jest:

   - badanie sprawozdań finansowych
   - usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych
   - wykonywanie ekspertyz ekonomiczno - finansowych
   - doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości
   - doradztwo podatkowe
   - prowadzenie postępowań likwidacyjnych i upadłościowych
   - działalność wydawnicza i szkoleniowa w zakresie rachunkowości

 6. Biuro Spółki czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

 7. Zapraszamy do współpracy. Szczegółowe warunki do omówienia pod wyżej wymienionym numerem telefonu.Uchwała Krajowej Rady Biegłych Rewidentów